Bastion of Truth Reformed Churches in the Philippines

HOME

 

 

 

The BTRC Tagalog Psalter

 

Bersipikasyon ng mga Salmo ng Biblia sa wikang Tagalog na inaawit sa pagsamba ng Bastion of Truth Reforemed Churches in the Philippines

 

 

PAUNANG SALITA

 

Ang munting aklat na ito ay naglalaman, unang una, ng Tagalog Psalter, isang ‘metrikal’ na bersyon ng ilang mga Salmo ng Lumang Tipan ng Biblia. Kabilang din dito ang ilang talata ng Kasulatan at ilang pamantayang kumpesyon ng pananampalatayang Cristiano.

 

Ang unang pangkat ng mga Salmong ito ay inilathala at sinimulang gamitin noong taong 2004 ng Bastion of Truth Reformed Churches sa kanilang mga pagsamba na idinadaos sa wikang Tagalog. Ang mga Salmong Tagalog na ito ay hango at ibinatay sa mga orihinal na titik ng Bibliang Tagalog. Ang iba ay salin mula sa Psalter na ginagamit ng Protestant Reformed Churches in America at tinakdaan ng sukat (meter) upang malapatan ng mga pamilyar o tradisyonal na tono. Unti-unti pa lamang ang pag-unlad ng pagkakalahad ng mga Salmo sa aklat na ito dahil iisa pa lamang sa kasalukuyan ang tagalahad at tagapagsalin sa mga ito. Dagdag pa rito ay may katagalang maisaulo ng mga sumasamba ang mga tono ng bawat Salmo. Sa kasalukuyan ay naidagdag ang pangalawang pangkat ng mga Salmo na, kasama ng nauna’y, inaprubahan at pinagtibay sa Synod ng Bastion of Truth Reformed Churches noong Hunyo 2008.

 

Maliwanag na napakalayo pa ng lakbayin upang kumpletong mailahad ang 150ng Salmo ng Biblia sa wikang Tagalog. Kung loloobin ng Diyos ay maghahanda pa Siya ng mga taong magpapatuloy at ibayong magpapahusay sa nasimulang gawaing ito. Higit pa sa pagkakaroon ng isang Psalter sa wikang Filipino ay ang patotoo at kumbiksyon na sa hakbanging ito ay nagniningning ang kadakilaan ng biyaya ng Diyos na sa pamamagitan ng tunay na Ebanghelyo ni Jesu-Cristo ay hinirang ang isang bilang buhat sa wika at lahing Filipino upang ibilang sila sa dakilang koro ng mga tinubos na umaawit ng mga kapurihan ng Diyos (Apocalipsis 7:9-12)!

 

At bagamang ang hakbanging ito ay isa pa lamang munting pasimula, ito ay bunga naman ng mga naging pagsisikap ng Iglesya sa pangunguna ng mga tulad ni John Calvin noong panahon ng Repormasyon sa Europa kung saan ibinalik ng Diyos ang tunay at dalisay na pagsamba matapos itong sirain at lapastanganin ng bulaang iglesya. Kaya naman sa pamamagitan ng munting Psalter sa aklat na ito ay pinaninindigan ang tunay na Ebanghelyo at ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng mga espiritwal na liriko ng mga “Awit ng Zion.” Naninindigan ang BTRC na ang tunay na pagsamba ng Iglesya ay sa pamamagitan ng pangangaral ng Salita ng Diyos; ng pananalangin ng Salita ng Diyos; at ng pag-awit ng mismo ding mga Salita ng Diyos.

 

Nakikiisa kami sa hangarin ng lupong pang-editoryal para sa isang edisyon ng isang Psalter na Ingles na ipinahayag sa paunang salita nito [sinalin sa Tagalog]:

 

    “Kalakip ng maikling paunang salitang ito ay pinahahayo ang aklat na ito sa banal nitong misyon. Inilalahad nito nang panibago ang mga walang kamatayang awit ng Banal na Espiritu, ang mga hindi mapantayang himnong iyon ng Biblia na inaawit sa mga malalayong bansa at mula pa nang matatagal na siglo, na inawit [mismo] ng ating Panginoon at ng Kanyang mga alagad, at kasama ng tumpak nitong pagpapahayag tungkol sa banal na damdamin at debosyon ay mananatili ito hanggang wakas.”

 

    Nawa’y basbasan at kasangkapanin ng Diyos ng lahat ng biyaya ang munting aklat na ito para sa ibayong ikalalaganap ng Kanyang kapurihan.

 

 

Salmo 1A – Ang Kaligayahan ng Hinirang

(Meditation) John H. Gower

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Mapalad s’ya na ‘di tahak

Payo ng masama,

Ni umupo sa upuan

Nilang manunuya.   

 

2  Kundi nasa Utos ng Diyos

Kanyang kagalakan;

Araw-gabi’y binubulay

Kanyang Kautusan.

 

3  S’ya’y tulad ng punungkahoy

Sa siping ng tubig;

Nagtatagumpay tulad ng

Daho’t bungang hitik.

 

4  Parang ipang itinaboy

Sila na masama;

Sa kapisanan ng mat’wid

Puwang wala sila.

 

5  Landas ng mat’wid ay batid

Ng Diyos na dakila,

Ngunit mapapahamak lang

Lakad ng masama.

 

 

Salmo 1B – Ang Matuwid at Masama

(Redeemer) Luther O. Emerson

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Pinagpala s’yang ‘di tahak

Ang payo ng masama;

Di umuupong kasama

Ng mga manunuya.

 

2  Pinagpala s’yang sa Utos

Ng Diyos ay nalulugod;

Binubulay gabi’t araw

Sakdal N’yang mga Utos.

 

3  Tulad s’ya ng punungkahoy

Sa tabi n’yaong tubig

Na sa dahon n’ya at bunga

Ang tagumpay n’ya’y hawig.

 

4  Na itinaboy ng hangin

Masama’y parang ipa;

Ang tumindig sa hukuman

Di nila magagawa.

 

Panginoo’y nalalaman

Landasin ng matuwid,

Ngunit sa kapahamakan

Ang liko’y ibubulid.

 

 

Salmo 2 – Ang Paghahari ni Jesu-Cristo

(Ninth Symphony) Beethoven

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Bakit ang mga bansa ay

Pawang nangagugulo;

Sa walang kabuluhan

Sila ay nagpaplano?

Laban sa Panginoo’t Cristo

Mapanuyang nagsasabing,

“Tali ng pananakop N’ya’y

Pilit nating lagutin.”

 

2  S’yang nakaupo sa langit

Sa kan’la’y kumukutya;

Tutugon sa Kanyang galit

At S’ya’y magsasalita:

“Hari Ko’y itinalaga Ko

Sa Aking banal na bundok;

Sa dako nga ng Zíon S’ya’y

Aking iniluluklok.”

 

3  Ang pasya ng Panginoo’y

Tunay kong ihahayag;

Na “Sa araw na ito ay

Akin Kang naging Anak;

Mga baya’y ipapamana

Ayon sa ‘Yong kahilingan;

At sila’y ‘Yong babaliin

Ng pamalo Mong bakal.”

 

4  Dapat magpakapantas

Kayong hari sa lupa;

Maglingkod sa Panginoon

Nang may takot na lubha;

Nang landas n’yo’y di mapahamak

Kanyang Anak inyong hagkan;

Mapalad ang sinumang

Ang Diyos ang kanyang kanlungan.

 

Tune: ‘Joyful, Joyful, We Adore Thee…’

 

 

Salmo 3 – Diyos, Ating Tagapagtanggol

(Dalehurst) Arthur Cottman

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

O Diyos kay daming kaaway

Na laban sa aki’y

Nagsasabing pagtulong Mo

Sa ‘ki’y di darating.

 

2  Ngunit Ikaw Panginoo’y

Dangal ko’t kalasag;

Sa bundok Mo’y tutugunin

Ang aking pagtawag.

 

3  Natulog ako’t nagising

Dahil S’ya’ng nag-ingat;

Libutan man ng marami’y

Hindi masisindak.

 

4  Bumangon Ka Panginoon,

Ako’y iligtas nga;

Sinampal at binungal Mo

Mga masasama.

 

5  Sa Diyos nga ang kaligtasan

Bukal ng biyaya;

Sumaiyong bayan nawa

Ang ‘Yong pagpapala.

 

Tune: ‘According to Thy Gracious Word…’

 

 

Salmo 8 – Kaluwalhatain ng Diyos sa Kanyang Gawa

(Thanksgiving) Walter B. Gilbert

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Diyos sa buong kalupaan

Dakila ang ‘Yong Ngalan

Awitin sa kalangita’y

Iyong kal’walhatian.

Buhat sa bibig ng sanggol

Tanggula’y tinatag Mo

Upang Iyong mahadlangan

Lahat ng ‘Yong kalaban.

 

2  ‘Pag langit Mo’y aking masdan

Ang gawa ng ‘Yong kamay

Ang dangal Mo’y nagniningning

Sa buwa’t mga bituin

Sino ang tao upang s’ya’y

Iyong alalahanin

Pinutungan pa ng dangal

Bilang hari Mong halal.

 

3  Tao’y tagapamahala

Sa lahat ng ‘Yong gawa

Hayop ma’y nasasakupan

Sa lupa at dagat man

Diyos sa buong kalikhaan

Dakila ang ‘Yong Ngalan

Ngala’y di mapapantayan

Sa buong kalupaan.

 

 

Salmo 22 – Ang Tagumpay ng Ebanghelyo

(Vision) William H. Doane

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

1  Lahat ng dulo ng lupa

Pawang makakagunita;

Sa Diyos ay manunumbalik;

Sasamba sa harap N’ya na Hari.

 

Refrain:

Sanlibuta’y magpupuri

Sa Diyos na Panginoon at Hari!

 

2  Dahil paghahari’y sa Diyos,

Sa lahat ay namumuno;

Sanlibuta’y magpupuri

Sa Diyos na Panginoon at Hari.

 

3  Ang dukha man at sagana

Luluhod sa harap Niya;

Ang darating na salinlahi

Ihahayag dangal N’ya at puri.

 

 

Salmo 24 – Ang Matagumpay na Pag-akyat ni Cristo sa Langit

(Lansing) Charles H. Gabriel

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

1  Ulo’y itaas N’yo na tarangkahan

Mataas kayong matandang pintuan

Upang makapasok ang Haring banal

At S’ya’y maluklok sa kal’walhatian.

 

2  Sino ang Hari ng kal’walhatian?

Ang Panginoong makapangyarihan;

S’yang sa pakikipaglaba’y malakas

O kayong pintuan – ulo’y itaas!

 

3  Karangalan sa Kan’ya’y naghihintay

Sa Haring mal’walhati’y nagpupugay

Sino ang Hari ng kal’walhatian?

Ang Panginoong makapangyarihan!

 

 

Salmo 25 – Panalangin Upang Mapatnubayan at Maingatan

(Dennis) Arr. from Hans G. Nägali

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Kalul’wa ko’y gawad sa ‘Yo,

O Diyos, tiwala ko’y tunay;

Huwag nawa na ako’y mapahiya at

Kaaway ko’y magtagumpay.

 

2  Tunay na di mapapah’ya

Na sa Iyo’y naghihintay;

Ngunit sila na sadyang nagkakasala’y

Mangapapahiyang tunay.

 

3  O Diyos, ituro sa akin

Daan at mga landas Mo;

Ako’y patnubayan sa katotohanan

Habang naghihintay sa ‘Yo.

 

4  Sapagkat Ika’y aking Diyos

Na sa aki’y nagliligtas

At kagandahang loob at kaawaa’y

Sa aki’y ipinaranas.

 

5  Awa Mo’y alalahanin

Ayon sa ‘Yong kabutihan;

Iyong gunitain: Iyong kahabagang

Mula pa nang kalaunan.

 

Tune: ‘Blest Be The Tie That Binds’

 

 

Salmo 43 – Pag-asa at Pagtitiwala

(Friendship) William O. Perkins

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

1  Diyos, ako’y pawalang-sala

Usapi’y ipagtanggol

Laban sa aking kaaway

Ako ay iligtas Mo.

 

Koro:

Bakit ka ba nanlulumo

O aking kaluluwa?

Sa Diyos ika’y magtiwala

Iyong papurihan S’ya.

 

2  Diyos, sa ‘Yo aking tiwala

Bakit Mo itinakwil?

Dulot sa aki’y pagtangis

Kaaway kong malupit.

 

3  Katotohana’t liwanag

Isugo Mo sa akin

Sa akin ay pumatnubay

Sa tahanan Mo’y dalhin.

 

4  Dadako sa ‘Yong dambanang

Labis ang kagalakan

Tinig ko’y magpapahayag

Ng Iyong kapurihan.

 

(Tune: “What A Friend We Have In Jesus”)

 

 

Salmo 46 – Ang Panginoon ng mga Hukbo

(Ein’ Fest Burg) Martin Luther

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Diyos ay ampunan at kalakasan,

Handang saklolo sa bagabag;

Kaya’t hindi tayo matatakot,

Bagaman ang lupa’y mabago.

Bundok ma’y malipat

Sa gitna ng dagat;

Tubig ma’y humugong,

Unos ay magtinag,

Diyos natin ay matatawagan.

 

2  Ilog na agos ay nagdudulot:

Kasiyahan sa bayan ng Diyos;

Tutulungan s’ya’t di makikilos

Dahil nasa gitna n’ya ang Diyos.

Sa Kan’yang paghiyaw

Lupa ay natunaw;

Diyos ng mga hukbo’y

Kasamang palagian;

Diyos ni Jacob; ating kanlungan.

 

3  Parito’t masdan mga gawa N’ya;

Mga kagibaan sa lupa,

Pinaglilikat mga digmaan,

Pinaghari’y kapayapaan.

Kayo’y magsitining,

At S’ya’y kilalanin:

Diyos at Panginoong

Ipinagbubunyi;

Diyos ni Jacob; ating tanggulan.

 

Tune: ‘A Mighty Fortress Is Our God’

  

 

Salmo 48 – Papuri at Pagtitiwala

(Diademata) George J. Elvey

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Sa templo Mo O Diyos,

Sa dako Mong banal;

Pag-ibig at kabutihan Mo

Ay naitatanghal;

Magpupuri sa ‘Yo

Sa lahat ng dako;

Sa kalahatan Mong gawa

Mat’wid ang puso Mo.

 

2  Magdiwang ang Zíon!

Binhi n’ya’y umawit;

Ihayag ang pasasalamat

At hatol N’yang Hari;

Masdan mga muog

Sa ligid ng Zíon

Na laban sa kaaway n’ya’y

Ito’ng magtatanggol.

 

3  Mga bahay-hari’t

Tanggula’y pagmasdan

Upang ito’y inyong isaysay

Sa lahing dadatal;

Dahil ang ating Diyos

Laging sasaatin;

Hanggang sa ating pagpanaw

S’ya ang gabay natin.

 

Tune: ‘Crown Him With Many Crowns’

 

 

Salmo 51 – Awit ng Pagsisisi

(Toplady) Thomas Hastings

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Maawa Ka sa akin,

O Diyos na mahabagin;

Sa awa Mong sagana,

Pawiin aking sala;

Hugasan Mong lubusan,

Ang aking kasalanan.

 

2  Sala’y kinikilala,

Kalul’wa’y nagdurusa;

Laban sa iyo lamang

Nagawang pagsalangsang;

Hatol Mo’y nararapat

Kanlunga’y awa Mo lang.

 

3  Sa sala’y inanyuan,

Ako’y pinaghanapan;

Sa aking kalooban

Ituro’y karunungan;

Sa biyaya Mong angkin

Puso ko’y dalisayin.

 

4  Aking diwa’y nadurog

Sa mat’wid Mong paghatol;

Sa pusong nagsisisi,

Galak ay iparinig;

Ikubli Iyong mukha

O Diyos sa aking sala.

 

Tune: ‘Rock Of Ages’

 

 

Salmo 62 – Diyos, Ating Kalakasan

(Fountain) Lowell Mason

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Sa Diyos, kalul’wa’y maghihintay

Na hatid sa ‘ki’y kaligtasan;

S’yang tanggulan ko’t aking muog,

Di ako matitinag;

Nasa Diyos aking karangalan

At tunay na kaligtasan;

S’yang batong aking kalakasan,

Diyos na aking kanlungan.

 

2  Tunay na walang kabuluhan

Ang mababa ma’t ang mayaman;

Na magkasamang sa timbangan

Sa hinga’y mas magaan.

H’wag umasa sa kayamanang

Nagbuhat sa kasamaan;

Kung yaman mo man ay lumago

H’wag ilagak ang puso.

 

3  Ang Diyos ay minsang nagsalita

Dalawang ulit kong narinig;

Na kapangyariha’y ukol lang,

Sa Kan’ya’y natatangi;

Panginoon, sa Iyo’y ukol

Kalooban na kayganda;

Sa bawat tao’y iginawad

Ayon sa gawa niya.

 

Tune: ‘There Is A Fountain Filled With Blood’

 

 

Salmo 67 – Masiglang Papuri ng Iglesya

(Aurelia) Samuel Wesley

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Diyos sa ami’y maawa

Kami’y pagpalain;

Mukha Mong maliwanag

Isinag sa amin;

Nang ang ‘Yong kabanalan

Sa lupa’y mahayag,

Sa taong karamihan

Ganap Kang magligtas.

 

2  Taong madla’y aawit,

Ika’y pupurihin,

Lahat ng mga bayan

Sa ‘Yo’y magbubunyi;

Dahil sa ‘Yong paghatol

Na makatarungan,

Ika’y kikilalaning

Hari nilang tanan.

 

3  Hayaan Mong magpuri:

Buong sanglibutan,

Lupa ay magbubunga

Ng kasaganaan,

Ang Diyos ang magpapala,

Sa hirang N’yang bayan,

At S’ya’y katatakutan

Hanggang kaduluhan.

 

Tune: ‘The Church’s One Foundation’

 

 

Salmo 68A – Panalangin at Papuri

(Alstone) Christopher E. Willing

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

1  Diyos ay bumangon nga nawa,

Kaaway N’ya’y mangagkalat,

Ngunit matuwa ang mat’wid;

Awit sa Kan’ya’y ihatid.

 

2  Diyos ay inyong papurihan,

Umawit ng kagalakan;

Bayan N’ya na nasa ilang

Pinasagana sa ulan.

 

3  Ama ng mga ulila,

Sa balo’y kumakalinga;

Sa kabutiha’y kay yaman

Laan sa ngangailangan.

 

4  Mga bilanggo’y inakay

Tungong masaganang buhay,

Ngunit mapanghimagsik ay

Mangahihirapang tunay.

 

 

Salmo 68B – Pagpapala ng Pag-akyat sa Langit ni Cristo

(Duffield) Lowell Mason

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

1  O Diyos Ika’y sumampa

Sa kaitaasan;

Iyong pinangunahan

Lahat ng ‘Yong bihag;

Kahit mga kalaban

Sa ‘Yo’y nag-aalay

Upang sa ‘Yo aming Diyos

Sila’y makatahan.

 

2  Ang Diyos ay papurihan

Na S’yang pumapasan

Sa amin ngang pasani’t

Bigat araw-araw;

S’ya’y makapangyarihan

Na tayo’y iligtas;

Sa Kanya ang pagtakas

Mula kamatayan.

 

3  Kayo’y mangagsiawit

Kayong mga bansa;

Diyos na walang katulad

Ating idakila

Na sa kal’walhatia’y

Langit sinasakyan;

Tinig N’ya’y tinitinag

Mga kabundukan.

 

4  Dangal at kalakasan

Sa Diyos ay iukol;

Bayan na umaasa

Ay ipagtatanggol;

Mula sa ‘Yong sant’waryo

Dangal  Mo’y nahayag;

Laa’y kapangyarihan

Sa bayan Mong hirang.

 

(Tune: “Stand Up, Stand Up For Jesus”)

 

 

Salmo 72A – Si Cristong Naghahari

(St. Gertrude) Arthur S. Sullivan

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Si Cristo’y naghahari

Sa kalupaan;

Hanggang kaduluhan

Ang kaharian;

Ang lahat ng dako

Ay magpupugay;

Hari sa bawat bayan ay

Sasambang tunay,

 

Si Cristo’y naghahari

Sa kalupaan;

Hanggang kaduluhan

Ang kaharian.

 

2  Ang mapagkailanga’y

Kaaawaan;

Ang api at dukha’y

Kahahabagan;

Laban sa mang-aapi’y

Ipaglalaban:

Kalul’wa nila’t buhay na

Sa Kanya’y mahal.

 

3  Magpakailan pa ma’y

Ngalan N’ya’y lagi;

Habang mayro’ng araw

Mananatili;

S’ya ang magpapala

Sa taong madla;

Lahat ay magpapahayag

S’ya’y Hari nila.

 

4  Sa Diyos na dakila’y

Awit ng bayan;

S’ya na kamahalan

Ay hahangaan;

Magpakailan pa man

S’ya ay purihin;

Karangalang di maparam

Laging sambitin.

 

Tune: ‘Onward Christian Soldiers’

 

 

Salmo 72B – Ang Doksolohiya

(Coronation) Oliver Holden

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Purihin ang Panginoon,

Ang Diyos ng Israel

Na S’ya lamang ang gumagawa

Mga dakilang bagay,

Na S’ya lamang ang gumagawa

Ng mga dakilang bagay.

 

2  At purihin Kan’yang ngalan

Magpakailan pa man;

Mal’walhati S’ya sa kalupaan

‘Amen’ at siya nawa,

Mal’walhati S’ya sa kalupaan

‘Amen’ at siya nga nawa.

 

Tune: ‘All Hail The Pow’r Of Jesus’ Name’

 

 

Salmo 73 – Diyos, Ating Tanging Kabutihan

(Olivet) Lowell Mason

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

O Diyos, kaybuti Mo

Sa mat’wid ang puso;

Buhay ko ma’y

Dalamhati’t dilim

Aking nasilayan

Sa Iyong tahanan

Ang liwanag.

 

2  O Diyos, sa piling Mo

Papanatag ako;

Iingatan;

Iyong gagabayan

Ng payo Mong sakdal

Hanggang masapit ko’y

Karangalan.

 

3  Sa lupa’t langit man

Mayro’n bang tatapat

Sa aking Diyos?

Puso ma’y manlumo

S’ya’y kalakasan ko;

Magpakailan pa ma’y

S’yang yaman ko.

 

4  Tunay na kay-inam

Na S’ya ay lapitan;

S’yang lagi nang

Sa ‘ki’y nagpapala;

Bahay kong kanlungan,

S’yang pupurihin ko

Habang buhay.

 

Tune: ‘My Faith Looks Up To Thee’

Salmo 81 – Panawagan sa Masiglang Pagsamba

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

1  Diyos na ating kalakasa’y

Masiglang papurihan

Tugtuga’y ating ialay

Sa Diyos ng ating angkan.

 

2  Hipan ninyo ang trumpeta

Sa takdang pagdiriwang

Alaala ng paglaya

Nitong hirang na bayan.

 

3  Pinawi Ko ang pasanin

Tawag mo’y pinakinggan

Sa kulog Ako’y nangusap

Sinubok ka sa ilang.

 

4  O bayan Ko iyong dinggin

Aking paala-ala

Sa Diyos maliban sa Aki’y

H’wag na h’wag kang sasamba.

 

Diyos Akong sa ‘yo’y naghango

Mula Ehiptong bayan

Bibig na nangangailangan

Buksan mo’t mapupunan.

 

6  Ngunit s’ya’y di tumalima

Bayan Ko’y di nakinig

Kaya’t hinayaan s’ya sa

Kabulaga’t paglihis.

 

7  Kung Ako sana’y pakingga’t

Tahakin Aking daan

Bayan Ko’y ipaglalaban

Sa kanilang kaaway.

 

8  Ang napopoot kay Yahweh

Sa Kanya’y pasasakop

Kan’lang buhay ay hahaba

Magpahabang-panahon.

 

9  Pinakamabuting trigo

Ipapakain sa ‘yo

Sa pulot ay sasagana

Na nagbuhat sa bato.

 

(Tune: “God My King Thy Might Confessing…”)

 

 

Salmo 87 – Ang Iglesyang Laganap

(Regent Square) Henry Smart

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Sa bundok ang patibayan:

Bayang inibig ng Diyos;

Kinalugdan N’ya’t hinirang

Sa kan’ya’y nanahang lubos;

Bayan ng Diyos! Bayan ng Diyos!

Sa karangala’y puspos.

 

2  Taong taga ibang bayan

Di lao’y kikilala;

Sa Zíon ay isisilang

Biyaya’y sasakanila;

Diyos na Makapangyarihan

Sa lakas Mo’y aasa.

 

3  ‘Pag mga baya’y binilang

Diyos ay makakasumpong;

Ng anak na iniligtas

Na may awit na tutugon:

“Pinagpalang bayan ng Diyos

Bukal nami’y naroon.”

 

Tune: ‘Glory Be To God the Father’

 

 

 

Salmo 99 Ang Kabanalan ng Diyos

(Nicea) John B. Dykes

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Diyos ang naghahari:

Manginig mga lahi;

Trono N’ya’y sa kerubin,

Lupa’y nagpupuri;

Dakila sa Zíon,

At lahat ng bayan;

S’ya’y katakutan,

Dahil S’ya’y banal.

 

2  Makapangyarihan,

At makatarungan,

Paghahari’y matuwid

At may karampatan;

Tayo ay sumamba,

Yumukod sa Kan’ya,

Sakdal S’yang Hari;

Tunay na banal.

 

3  Tao pa nang una

Tiwala’y sa Kan’ya;

Sala ay pinatawad,

Kahit pinagdusa;

Sa banal N’yang dako

Sambahi’t hangaan

Ang Panginoong

Diyos na marangal.

 

Tune: ‘Holy, Holy, Holy’

 

 

Salmo 100 – Pasasalamat at Papuri

(Old Hundredth) Genevan Psalter

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Kayong lahat na lupain

Magdiwang sa Panginoon;

Mangaglingkod kayong tanan,

Lapitan S’yang may awitan.

 

2  Kilalanin n’yong S’ya ay Diyos

S’ya ang sa ati’y lumalang;

Bayan tayong Kan’yang hirang

Tupa ng Kan’yang pastulan.

 

3  Dumako kayong may galak

Sa looban N’ya’y magpuri;

S’ya’y inyong pasalamatan

Ngalan N’ya’y sambahing lagi.

 

4  Dahil ang Diyos ay mabuti

Biyaya’y mananatili;

Katapatan N’ya’y sa lahat

Ng salin at saling lahi.

 

Tune: ‘Doxology’ (‘Praise God from Whom…’)

 

 

Salmo 103 – Ang Maawaing Pag-ibig ng Diyos

(Nettleton)

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Panginoo’y ‘yong purihin

O buo kong kalul’wa,

At huwag mong lilimutin

Lahat ng biyaya N’ya

Na sa sala’y nagpatawad;

Sakit mo’y nilunasan

Tinubos N’ya ang ‘yong buhay

Gawad N’ya’y kabutihan.

 

2  Pinutungan ka ng awa

Binusog sa pag-ibig

Nang sa agila’y matulad

Sigla mo’y manumbalik

Ang Diyos ay makatarungan

Sa api’y nahahabag

S’yang tapat sa Kanyang bayan

Kabutihan N’ya’y hayag.

 

Panginoo’y mahabagin

At puno ng biyaya

Sa galit S’ya ay banayad

Pag-ibig N’ya’y sagana

Di N’ya pananatilihin

Galit magpakailan man

Ayon sa ‘ting kasalanan

Di tayo ginantihan.

 

4  ‘Singtaas ng kalangitan

Dakila N’yang pag-ibig

Layo’y Silanga’t Kanluran

Salang sa ‘ki’y inalis

Tulad nga ng mahabaging

Ama sa kanyang anak

Gayon din ang Panginoon

Sa may takot sa Kanya.

 

(Tune: “Come Thou Fount of Every Blessing…”)

 

 

Salmo 104 – Ang Kadakilaan at Biyaya ng Diyos

(Lyons) Arranged from Michael Haydn

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Purihin ang Diyos!

O kalul’wa ko;

S’yang kamahalan

Na bihis ay dangal;

Nababalot S’ya ng

Kaliwanagan,

Langit N’ya’y tabing;

Silid N’ya’y karagatan.

 

2  Karwahe’y ulap,

Sasakya’y hangin,

Unos at apoy

Utos N’ya’y susundin;

Sandigan ng lupa’y

Kan’yang tinatag,

Dinamtan ng tubig

At di mabubuwag.

 

3  Daloy ng tubig

Sa mga parang,

Libis at bundok -

S’ya nga ang humadlang;

Hanggana’y takda Mo

Nang di balikan

Ng tubig ang lupa

Upang di matakpan.

 

4  Ipinadaloy

Bukal ng tubig

Mula sa bundok

Hanggang mga libis;

Pinawi uhaw ng

Hayop sa parang;

Ibong umaawit

Doon ang tahanan.

 

Tune: ‘Oh Worship the King’

 

 

Salmo 113 – Ang Kaluwalhatian at Kapakumbabaan ng Diyos

(Andre) William B. Bradbury

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

1  Purihin n’yo ang Panginoon

Purihin n’yong Kanyang mga lingkod

Purihin ang Ngalan ng Diyos

Ngayon at habang panahon

Ngayon at habang panahon.

 

2  Mula sa pagsikat at paglitaw

Hanggang sa paglubog nitong araw

Kapurihan N’ya’y isigaw

S’ya’y tanging nangingibabaw

S’ya’y tanging nangingibabaw.

 

3  Sino ang gaya ng Panginoon?

Diyos sa itaas na nakaluklok

Nagpakababa’t nilingon

Bagay sa langit at mundo

Bagay sa langit at mundo.

 

4  Ibinangon N’ya ang mga dukha

Silang salat ay pinadakila

Awa’t lakas N’ya’y ihayag

Purihin ang Pangalan N’ya

Purihin ang Pangalan N’ya.

 

 

Salmo 116 – Panalanging Tinugon

(Azmon) Arr. from Carl G. Gläser

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Aking iniibig ang Diyos

Na tinig ko’y pansin;

Dalangin ko’y pinakinggan,

Tatawagan kong lagi

 

2  Kung kamataya’y magbanta’t

Puso’y mabagabag;

Sa Panginoon sasamo

Nang ako’y mapanatag.

 

3  Mapagbiyaya’t matuwid,

Diyos ay maawain;

Niligtas sa aking hirap

Nang akin S’yang tawagin.

 

4  Sa pahinga mo’y magbalik

O aking kalul’wa;

Diyos sa iyo’y nagpamalas

Angking kabutihan N’ya.

 

5  Lalakad sa harap ng Diyos

Na Tagapagligtas;

Sa pagluha’t pagkabuwal

S’ya ang sa aki’y lakas.

 

6  Sa dalamhati ko’y sambit,

“Tao ay bulaan”

Diyos lamang aking pag-asa’t

Pinagtitiwalaan.

 

Tune: ‘Oh For A Thousand Tongues’

 

 

Salmo 138 – Kagalakan sa Diyos

(The Solid Rock) William Bradbury

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Puso’y nagpapasalamat,

Pinupuri Ka sa lahat;

Sasamba sa dakong banal,

Sa buti Mo’t katapatan;

Katotohana’t biyaya

Sa Salita Mo’y nahayag,

Sa Salita Mo’y nahayag.

 

2  Panawagan ko’y dininig,

Tapang sa puso’y nasandig;

Tinig Mo sa mga hari,

Kanilang ipagbubunyi;

Mag-aawitan ang madla,

Dahil landas Mo’y dakila,

Dahil landas Mo’y dakila.

 

Diyos na Kataastaasan,

Lukluka’y kal’walhatian;

Mababa ma’y di N’ya limot,

Mukha’y kubli sa palalo;

Bagabag man aking landas,

Ikaw ang buhay ko’t lakas,

Ikaw ang buhay ko’t lakas.

 

4  Iuunat ang ‘Yong kamay

Laban sa aking kaaway;

Ang sa aki’y sinimulan

Tiyakan ang katuparan;

Habag Mo’y mananatili;

Isipin Mo akong lagi,

Isipin Mo akong lagi.

 

Tune: ‘The Solid Rock’

 

 

Salmo 139 – Lubos na Kaalaman at Paglingap ng Diyos

(Woodworth) William B. Bradbury

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Nakilala Mo’t nasiyasat ako

O Diyos, tumindig ma’t umupo;

Isip ko’y Iyong alam sa malayo

Landasin ko’y naunawa Mo.

 

2  Salita’y wala pa sa aking dila

O Diyos, natatalastas Mo na;

Kapangyarihan Mo at kaalaman

Tunay kong ikinamamangha.

 

3  Saan paroroon mula sa Iyo?

O sa harap Mo’y makatakas?

Sumampa man sa langit ay naro’n Ka

Sa himlayan pa ng pumanaw.

 

4  Kung aking kunin pakpak ng umaga

At tumahan sa kaduluhan;

Kanan Mong kamay hahawak sa akin,

Doon man Ika’y papatnubay.

 

5  Kadiliman ma’y bumalot sa akin

At liwanag ay maging dilim;

Ilaw at gabi sa Iyo’y liwanag

Parang araw gabi’y sisinag.

 

Tune: ‘Just As I Am’

 

 

Salmo 145 – Ang Kadakilaan at Biyaya ng Diyos

(Duke Street) John Hatton

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Ibubunyi Kita, Diyos ko’t Hari,

Sa ngalan Mo’y magpupuri;

Araw-araw Ika’y aking itatanghal,

Ihahayag ang ‘Yong dangal.

 

2  Dakila Ka at dapat purihin,

Di sayod—dangal Mong angkin;

Bawat lahi gawa Mo ay pupurihin

Ihahayag ang ‘Yong galing.

 

3  Ang mal’walhati Mong kamahalan,

Akin ngang pagbubulayan,

Taong madla nga ay manganggigilalas,

Ngalan Mo ay itataas.

 

4  Aalalahanin ng ‘Yong bayan,

Dakila Mong kabutihan,

Aawitin nila ang Iyong kat’wiran

Na aking ipagdiriwang.

 

5  Ang Diyos natin ay mapagbiyaya,

At puspos ng kahabagan;

S’ya ay banayad sa Kan’yang pagkagalit,

Kalooban ay kaybuti.

 

Diyos ay kaybuti sa kalahatan,

Nilalang N’ya’y nalalaman;

Kaawaan ay nasa lahat N’yang gawa,

Sa tanang tao’y biyaya.

 

7  Iyong gawa’y magpapasalamat,

Magpupuri silang banal,

Ihahayag dangal ng ‘Yong kaharian

At Iyong kapangyarihan.

 

8  Ang paghahari Mo’y walang hanggan,

Tiyakan ang katatagan,

Sa lahat man ng sali’t saling lahi,

Hari Kang mananatili.

 

Tune: ‘Jesus Shall Reign Where’re the Sun’

 

 

Salmo 149 – Mapanagumpay na Kagalakan sa Diyos

(Italian Hymn) Felice Giardini

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

Panginoo’y purihin,

Awitan ng bagong awit;

Ang Israel ay magalak nawa

Sa kanyang Lumikha;

Sa Hari n’ya nawa

S’ya’y matuwa.

 

2  Purihin ang Ngalan N’ya

Ng awit at pagsasaya;

Ipahayag Kanyang pagmamahal

Sa bayan N’yang hirang;

Na sa aba’y gawad

Kaligtasan

 

3  O kayong mga banal

Magbunyi sa Kanyang Ngalan;

Sa ating Diyos ay magsipagdiwang

Hanggang sa higaan

Kanyang pag-ibig ay

Itatanghal

 

(Tune: “Come Thou Almighty King”)

 

 

Salmo 150 – Ang Handog na Papuri

(Sabbath Evening) Theodore E. Perkins

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

1  Purihin n’yo ang Panginoon,

O hukbo ng kalangitan!

At purihin S’ya n’yong mga binanal

Buhat sa kalupaan.

 

2  Buong sangkalikhaan ay sumamba;

Ngalan N’ya ay parangalan,

At lahat ng may hinga’y magkaisa

Na Diyos ay papurihan!

 

 

Mga Doksolohiya

 

1.   (Tune: ‘Praise God from Whom…’)

Ang Diyos Ama’y papurihan—

Anak, Espiritung banal —

Ng mga taong nilalang

At ng buong kalangitan. Amen.

 

Thomas Ken

Salin: Max D. Atienza

 

 

2.   (Tune: ‘Praise God from Whom…’)

Ang lahat sa sansinukob,

At nasa langit na hukbo

Papurihan natin ang Diyos;

Ama, Anak, Espiritu. Amen.

 

Thomas Ken

Salin: Di kilala

 

 

3.   (Tune: ‘Praise God from Whom…’)

Diyos ng biyaya’y purihin

N’yong sa langit at daigdig

Ang Diyos Ama’y papurihan

Anak, Espiritung Banal. Amen.

 

Thomas Ken

Salin: Alex Aquino

 

 

4.   (Coronation/’All Hail the Pow’r…)

Ama, Anak, Espiritu—

Diyos na sinisinta

Noon, ngayon at magpakailan man

L’walhati’y sumakanya.

 

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

 

5.   (Tune: ‘What a Friend We Have in Jesus…’)

Biyaya nawa ni Cristo,

At pag-ibig ng Ama,

At pagpisan ng Espiritu’y

Sumaatin ngang lahat.

 

Pagkakaisa’y makamtan

Sa Diyos at bawat isa;

Taglayi’y kaligayahang

Sa mundong ito’y salat.

 

Filipino Vesion: Alex M. Aquino

 

HOME